Интернет портала на МВР предоставя възможност да се правят справки през интернет. Проверката за невръчени глоби по ЗДвП ще може да се направи като се въведе ЕТН и номер на свидетелство за управление. Порталът за административни услуги на МВР от 24 юни предоставя на гражданите да се информират за невръчени наказателни постановления (НП) и електронни фишове. Чрез услугата „Проверка на задължения по ФИШ/НП с възможност за плащане
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index, при въвеждане на номер на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ ще може чрез интернет да се проверят неплатените задължения, невръчените наказателни постановления, електронните фишове. Ще бъдат обявени списъци с неизплатени задължение и ще има възможност да се заплатят дължимите суми директно през Портала за административни услуги на МВР. Друга опция е заплащане чрез терминалното устройство на МВР, чрез банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и Кеш-терминали. Не отпада необходимостта дължимата глоба наложена с административно-наказателен документ първо да бъде предоставена и да е влязла в сила в нормативно заложени срокове. Електронните фишове могат да се връчат във всяко управление на МВР или звено на „Пътна полиция“. Предоставя се възможност за плащане веднага чрез ПОС- терминал на място, чрез банков път или КЕШ-терминал. Водачът е длъжен ЛИЧНО да посети съответното звено на „Пътна полиция“ към областната дирекция на МВР по постоянно местожителство, за да му бъде връчено наказателното постановление.
Източник: https://mysofia.bg/news