Международният ден на семействата се отбелязва на 15-ти май всяка година. Денят беше обявен от Общото събрание на ООН през 1993 год. и отразява значението, което международната общност придава на семействата. Международният ден предоставя възможност за популяризиране на проблемите, свързани със семействата, и за повишаване на познанията за социалните, икономическите и демографските процеси, които засягат всички семейства по света.
Всяка година празникът се отбелязва с различна тема, тази година тя е :


2019 Тема: “Семейства и действия по климата: фокус Цел за устойчиво развитие 13”

Цел 13 за устойчиво развитие: Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им
Фокус
Подобряване на образованието, повишаването на осведомеността и човешкия и институционален капацитет за смекчаване на изменението на климата, адаптиране, намаляване на въздействието и интегриране на мерките в областта на изменението на климата в националните политики, стратегии и планове.